انواع تبلیغات موبایلی یا Mobile Ads

تبلیغات موبایلی از این جنبه اهمیت پیدا می کند که شما می دانید می خواهید روی پلتفرمهای موبایلی و معمولا با هدف معرفی یک اپلیکیشن…